Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – możliwe konsekwencje?

Branża prawnicza Finanse i rachunkowość

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – przeważająca ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, pół roku lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.